การศึกษาหาปริมาณสนิมเหล็กบนชั้นบรรยากาศดาวอังคาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

โยษิตา ผงชานัน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิษณุ ศรีกระกูล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์ลำดับที่สี่จากดวงอาทิตย์ เป็นดาวเคราะห์เล็กที่สุดอันดับที่สองในระบบสุริยะ จากที่ทราบว่าปริมาณสนิมเหล็กที่อยู่บนดาวอังคารมีจำนวนมาก จึงทำให้ดาวอังคารมีสีแดง ข้าพเจ้าจึงอยากทราบว่า สนิมเหล็กบนดาวอังคารมีปริมาณเท่าใด โดยคร่าวๆ ผู้จัดทำไม่สามารถวัดค่าปริมาณโดยทั้งหมดของสนิมเหล็กบนดาวอังคาร เนื่องจากข้าพเจ้าไม่สามารถไปที่ดาวอังคารเพื่อเก็บตัวอย่างหินมาได้ จากเหตุผลข้างต้นข้าพเจ้าจึงทำโครงงานเรื่อง การหาปริมาณของสนิมเหล็กบนชั้นบรรยากาศของดาวอังคาร มีปริมาณของสนิมเหล็กประมาณเท่าใด เริ่มวางแผนเก็บข้อมูลจากซีซีดีสเปกโตรกราฟต่อกับกล้องโทรทรรศน์ขนาด 0.7 เมตร จากหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ถ่ายภาพดาวอังคารใช้กล้องโทรทรรศน์ 0.7 เมตร ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ด้วยโปรแกรม Audula ประมวลผล ด้วยโปรแกรม Visual spec อภิปรายและสรุปผล