การศึกษาวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตรที่มีผลต่อการย่อยสลายของเศษอาหารในถังหมัก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนพัฒน์ มาโต, เกศินี ล้อมลาย, นิภารัตน์ พงษ์ชะนะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรทัย ล่ำสัน, จีมา ศรลัมพ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตรที่มีผลต่อการย่อยสลายของเศษอาหารในถังหมัก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวัสดุธรรมชาติที่เหลือใช้ทางการเกษตร คือ แกลบ ถ่าน และขุยมะพร้าวที่มีผลต่อการย่อยสลายของเศษอาหารในถังหมัก(Green Cone) โดยแบ่งวิธีการดำเนินการเป็น ขั้นตอนดังนี้ (1)ศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์และขั้นตอนวิธีการทำถังหมัก (2)ศึกษาชนิดของดินที่ใช้ ตรวจสอบความเป็นกรด – ด่าง , ปริมาณอินทรียวัตถุ (3)ศึกษาเกี๋ยวกับกระบวนการหมักแบบใช้ออกซิเจน ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการหมัก และคุณสมบัติของวัสดุธรรมชาติที่นำมาใช้ในการศึกษา (4)ตรวจสอบและประเมินผลของการย่อยสลายของเศษอาหารทุกวัน