ศึกษาเปรียบเทียบเปอร์เซ็นการงอกของเมล็ดข้าวโพดหวาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐานิดา คุ้มภัย, ฟ้ารุ่ง นาวี, อภิญญา ทองเหลือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาณิสรา ไชยรักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ข้าวโพดหวาน (sweet corn) เป็นพืชไร่ ใบเลี้ยงเดี่ยว ปลูกฤดูเดียว ลักษณะลำต้นเป็นปล้องสีเขียวชนิดหนึ่ง นิยมปลูกและนำมารับประทานมากที่สุดในบรรดาข้าวโพดชนิดต่างๆ ประโยชน์และคุณค่าทางอาหาร ความหวานสูง ไขมันต่ำ ให้พลังงานสูง และมีปริมาณโปรตีนรองจากถั่วลันเตา ถั่วแขก และกระเทียม เกษตรกรมักปลูกข้าวโพดหวานในฤดูฝน ช่วงเดือนพฤษภาคม และเก็บเกี่ยวในเดือนกรกฎาคม สิงหาคม และตุลาคม และไม้ประเภทไม้ล้มลุกและไม้ทนแล้ง ต้องการน้ำน้อย มีอายุการปลูกและการเก็บเกี่ยวไม่นาน และเมื่อให้ผลผลิตแล้วลำต้นก็จะตาย พืชไร่ถือเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรของประเทศไทย จัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่นำรายได้มาสู่ประเทศไทยอย่างมาก ในการปลูกพืชไร่ใช้พื้นที่ในการเพาะปลูกจำนวนมากเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ดังนั้นในการซื้อเมล็ดพันธุ์สำเร็จรูปเพื่อมาปลูกแต่ละครั้งจำเป็นต้องซื้อมาเป็นจำนวนมาก หรือมีการซื้อมากักตุนไว้เป็นเวลานาน ทำให้มีการหลงเหลือตกค้างอยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการงอกรากของเมล็ด

ดังนั้นผู้จัดทำจึงสนใจที่จะศึกษาเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดข้าวโพดหวาน เพื่อหวังว่าโครงงานนี้จะเกิดประโยชน์แก่เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจ