การศึกษาประสิทธิภาพสารปฏิชีวนะของราเอนโดไฟต์ที่คัดแยกจากต้นสักต่อแบคทีเรีย S. aureus

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิตารีย์ สุกาวิระ, แพรพลอย บุญบัวทอง, ณัฏฐณิชา คมวีระวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิสิต ชำนาญเพชร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนครสวรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การแพทย์ในปัจจุบันมีการใช้ยาปฏิชีวนะในยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในคนซึ่งการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่เหมาะสมหรือใช้ยาปฏิชีวนะพร่ำเพรื่อนอกจากมีราคาแพง ส่งผลกระทบต่อการปรับตัวของเชื้อโรคต่อต้านยาปฏิชีวนะจนเกิดเชื้อดื้อยา (ชะอรสิน สุขศรีวงศ์, 2560) มีผลทำให้ยาปฏิชีวนะเดิมไม่สามารถรักษาโรคของผู้ป่วยให้หายขาดได้ ในบางกรณีอาจถึงขั้นทำให้เสียชีวิต (นิตยา อินทราวัฒนา และ มุทิตา วนาภรณ์, 2558) จึงมีการใช้สารสกัดจากธรรมชาติที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพมาพัฒนาไปเป็นยาหรือสารออกฤทธิ์ชนิดอื่นๆเพื่อแก้ปัญหาเชื้อดื้อยา ซึ่งจากงานวิจัยในปัจจุบันได้มีการนำราเอนโดไฟต์ (Endophytic fungi) ที่สามารถสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพมาต่อต้านเชื้อจุลินทรีย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารปฏิชีวนะ (ประไพพิศ อินเสน, 2560) เนื่องด้วยบริบทของโรงเรียนนครสวรรค์ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ มีไม้ยืนต้นจำพวกสัก (Tectona grandisL.) จำนวนมากอันเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนด้วย จึงคัดแยกราเอนโดไฟต์ในส่วนของใบ ก้านใบ และดอกของต้นสัก และนำมาทดสอบประสิทธิภาพการสร้างสารปฏิชีวนะที่ได้จากราเอนโดไฟต์เพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus โดยมีวิธีการนำส่วนของใบ ก้านใบ และดอกของต้นสักมาฆ่าเชื้อด้วยวิธี Surface sterilization (นิสิต ชำนาญเพชร, 2556) จากนั้นนำมาทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียด้วยวิธี filter paper disc diffusion (ธีรวุฒิ หวังอำนวยพร และ รัชนี ไสยประจง, 2550) เพื่อนำข้อมูลการออกฤทธิ์ในการยับยั้งของราเอนโดไฟต์มาปรับใช้ในการอื่นๆได้ต่อไป

ดังนั้นโครงงานนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะคัดแยกเชื้อราเอนโดไฟต์จากส่วนของใบ ก้านใบ และดอกของ ต้นสักในบริเวณโรงเรียนนครสวรรค์โดยนำมาทดสอบฤทธิ์ของสารปฏิชีวนะที่สามารถยับยั้งแบคทีเรีย Staphylococcus aureus เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาการใช้ประโยชน์จากราเอนโดไฟต์ได้ต่อไป