การเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับสารอินทรีย์จากน้ำเสียของรากผักตบชวา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤติน กรสินกิตติ, กัลยลักษณ์ เฉยแสวง, ประกายดาว นิตุทร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นายพิชิต คำบุรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจักรคำคณาทร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์