ตู้อบผ้าจากลม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนารีย์ ดอกพิกุล, กฤษฏิภัทธ กล่อมวงศ์, ชนม์สิตา นันทกร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธิติฏฐ์วัฒน์ เอมสถิตย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันผู้คนต้องการให้เสื้อผ้าแห้งในเวลาไม่มีแดดหรือฝนตก ประกอบไปกับในโลกปัจจุบันมีวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ในการคิดที่จะทำสิ่งประดิษฐ์ที่น่าสนใจสักชิ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งปัญหาที่คณะผู้จัดทำพบคือในบางครั้งที่มีฝนตกหรือเสียงแดดไม่เพียงที่จะทำให้ผ้าแห้งได้

​​การตากผ้าซึ่งผ้าบางชนิดจะแห้งยากมาก และหากเป็นช่วงฤดูฝนและวันนั้นมีฝนตก ก็จะทำให้ผ้าที่ซักเปียก ชื้นและมีกลิ่นเหม็นอับ เป็นปัญหาอย่างมาก

​​จากปัญหาข้างต้นทางคณะผู้จัดทำได้จัดทำเครื่องช่วยอำนวยความสะดวกในการที่จะต้องการตากผ้าในเวลาฝนตกขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น นั่นคือ เครื่องอบผ้า ซึ่งจะช่วยให้ผ้าแห้งและไม่อับชื้นโดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์มาช่วยแก้ไขปัญหา ทางคณะผู้ทำหวังการสร้างนวัตกรรมนี้จะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้