ตู้อบอเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาณภัทร คงฤทธิ์, กาญจนานันท์ โชติวิริยานันท์, ชลดา โพรงพรม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุพัตรา ยี่สุ่นทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะผู้จัดทำจัดตั้งโครงงานนี้เนื่องจากปริมาณของมะม่วงสุกในครัวเรือนมีมากเกินความต้องการ จนทำให้เกิดการเน่าเสียไปโดยไร้ประโยชน์จึงมีการแปรรูปมะม่วงสุกเป็นมะม่วงกวนเพื่อยืดอายุในการบริโภคในการตากมะม่วงกวนนั้นมีปัญหาต่างๆได้แก่ถูกรบกวนโดยแมลงวันมดและสัตว์ก่อกวนชนิดอื่นๆถูกลมพัดเป็นต้นทางคณะผู้จัดทำจึงจัดทำเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือนเพื่อแก้ปัญหาในการตากมะม่วงกวน และเข้าถึงทุกครัวเรือนเนื่องจากมีขนาดกระทัดรัดไม่ใหญ่มากจนเกินไปและสามารถบำรุงรักษาได้โดยง่าย