ผลของการเคลือบผิวด้วยยางชันโรงต่อคุณภาพผลส้มเขียวหวานในระหว่างการเก็บรักษา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปภาวดี อินทร์พรม, ฐิติวรดา ชัยจันทร์, ลัทธพรรณ แก้วดุสิต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกียรติศักดิ์ อินราษฎร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเสื่อมคุณภาพของผลส้มในระหว่างการเก็บรักษาเป็นปัญหาสำคัญของเกษตรกร โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเคลือบผิวด้วยยางชันโรงต่อคุณภาพผลส้มเขียวหวาน โดยศึกษาสมบัติของสารละลายยางชันโรงพบสมบัติด้านสี ค่าความเป็นกรดเบส การควบคุมการระเหยของน้ำ จุดหลอมเหลว ความสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราใกล้เคียงกับสารเคลือบผิวในทางการค้า เมื่อนำสารละลายยางชันโรง 2, 4, และ 6% (m/v) ในเอทานอลไปเคลือบผิวผลส้ม แล้วเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 18 วัน ทุกๆ 3 วันทำการวิเคราะห์ในเรื่องสีของเปลือกผล การสูญเสียน้ำหนัก ปริมาณกรดที่ไตเตรตได้ การยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Penicillium sp.และการยอมรับโดยรวมของผู้บริโภคเปรียบเทียบกับการเคลือบด้วยสารเคลือบผิวในทางการค้าและชุดควบคุม พบว่าการเคลือบผลส้มด้วยสารละลายยางชันโรงสามารถชะลอการเปลี่ยนแปลงสีของเปลือกผลและลดการสูญเสียน้ำหนัก รวมทั้งชะลอการลดลงของปริมาณกรดที่ไตเตรตได้ อีกทั้งยังมีการยอมรับโดยรวมของผู้บริโภคสูงกว่าชุดควบคุมและดีเทียบเท่ากับสารเคลือบผิวใช้ในทางการค้า