การศึกษารูปแบบของจรวดขวดน้ำที่เคลื่อนที่ได้ไกลที่สุด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รวิษฐา ทองจันทร์, กัญญาภัทร จักรัส

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สถิติ เลื่อนแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์โดยทั่วไปใช้วิธีการคำนวณจากสูตรการเคลื่อนที่แบบ โปรเจคไทล์ ซึ่งยากต่อการอธิบายการเคลื่อนที่ จึงมีการนำโปรแกรมTrackerเข้ามาช่วยในการวิเคราห์ การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่มีการวิเคราะห์แบบวีดีโอและสร้างแบบจำลอง ทางฟิสิกส์โดยเฉพาะ สามารถระบุตำแหน่ง ความเร็ว ความเร่ง และสามารถกำหนดสมการการ เคลื่อนที่ได้ ซึ่งจะแสดงผลออกมาเป็นกราฟที่สามารถดูและเข้าใจได้ง่ายว่าจรวดขวดน้ำแบบใดที่ เคลื่อนที่ไปได้ไกลที่สุด ดังนั้น ผู้จัดทำจึงได้มีความคิดที่จะนำความรู้มาประยุกต์กับการประดิษฐ์จรวดขวดน้ำใน รูปแบบและจำนวของปีกที่ต่างกันเพื่อเปรียบเทียบหาจรวดขวดน้ำที่สามารถเคลื่อนที่ไปได้ไกลที่สุด