การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรา Candida albicans ในช่องปากจากสารสกัดในใบฝรั่ง ใบพลู และเปลือกทับทิม เพื่อนำไปผลิตแผ่นฟิล์มละลายลดเชื้อราในช่องปาก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เซราห์ ฮอว์คินส์, สุพิชญา บุญทากลาง, อันฉริยา แสนใจบาล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วารุณี ณ ลำปาง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันยังพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อรา Candida albicans ในช่องปากอย่างต่อเนื่อง จากการศึกษาข้อมูล พบว่าสารสกัดจากพืชในท้องถิ่นได้แก่ พลู ทับทิม และใบฝรั่ง โดย พลูมีสารที่ช่วยยับยั้งเชื้อรา Candida albicans ได้ ทางผู้จัดทำโครงงานจึงมีความสนใจที่จะนำสารสกัดมาศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพเพื่อหาสารสกัดที่ดีที่สุดในการนำมาผลิตแผ่นฟิล์มละลายสำหรับลดเชื้อราในช่องปาก