การหาค่าของ ผลรวมของ (-1)^r * C(k,r) *(n+(k-r))^k โดยที่ r เริ่มจาก 0 ถึง k เมื่อ k เป็นจำนวนนับ และ n,r เป็นจำนวนนับ ∪ 0

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กุลธวัช กำลังเกื้อ, อิทธิณัฐ อุปพงษ์, กิตติธัช ช่วยหนู

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประภาศรี ธานีรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานคณิตศาสตร์เรื่องการหาค่าของ ผลรวมของ (-1)^r * C(k,r) *(n+(k-r))^k โดยที่ r เริ่มจาก 0 ถึง k เมื่อ k เป็นจำนวนนับ และ n,r เป็นจำนวนนับ ∪ 0 จัดทำเพื่อหาค่าของ ผลรวมของ (-1)^r * C(k,r) *(n+(k-r))^k โดยที่ r เริ่มจาก 0 ถึง k เมื่อ k เป็นจำนวนนับ และ n,r เป็นจำนวนนับ ∪ 0 โดยจะได้ว่าค่าของ ผลรวมของ (-1)^r * C(k,r) *(n+(k-r))^k โดยที่ r เริ่มจาก 0 ถึง k เมื่อ k เป็นจำนวนนับ และ n,r เป็นจำนวนนับ ∪ 0 เท่ากับ k!