ผลิตภัณฑ์หนังเทียมเพื่อใช้ทดแทนหนังสัตว์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนกฤษณ์ สุวรรณ, ธนวัฒน์ นาสียง, ศิรินธา แก้วสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ยุพดี ภักดีวานิช, จิดาภา ไชยรักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการเตรียมผลิตภัณฑ์หนังเทียมเพื่อใช้ทดแทนหนังสัตว์ และการใช้ของเหลือทิ้งที่เหลือจากการเกษตรและอุตสาหกรรมมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในการศึกษานี้เป็นการผลิตและทดสอบคุณสมบัติที่ผสมจากวัสดุทางการเกษตร ได้แก่ ฟาง กากสาคู ขี้เลื่อย และน้ำยางคอมปาวด์ โดยใช้วิธีการผสม กากสาคู ขี้เลื่อยที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรมาผสมกับน้ำยางคอมปาวด์ ซึ่งทำให้มีรูปแบบที่ใกล้เคียงกับหนังสัตว์แท้เหมาะสมต่อการนำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์หนังเทียม ในการผลิตเป็นตัวหนังตะลุง เครื่องประดับในท้องถิ่นของคนภาคใต้และรวมถึงการทำกระเป๋าจากหนังแท้อีกด้วย