สถานีภาคพื้นดาวเทียม NOAA

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พุฒิเมธ ศรีชลไพศาล, ฉัตรบดินทร์ เสลาคุณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิเชียร ดอนเเรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ดาวเทียมนับว่าเป็นวิทยาการเทคโนโลยีขั้นสูงและก้าวหน้ามาก ดาวเทียมที่มีวัตถุประสงค์ด้านอุตุนิยมวิทยาซึ่งดาวเทียมประเภทนี้มีส่วนสำคัญในการนำข้อมูลที่ได้จากห้วงอวกาศมาวางแผนใช้ในการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ภาวะวิกฤตต่างๆที่อาจจะเกิดจากสภาวะอากาศต่างๆ ซึ่งจะพบว่าในหลายครั้งนั้นข้อมูลที่ได้รับจากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาสามารถบรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาวะอุตุนิยมวิทยา และดาวเทียม NOAA ของประเทศสหรัฐอเมริกายังเป็นดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาที่ได้รับความเชื่อถือ มีการใช้ข้อมูลอย่างแพร่หลาย รวมถึงมีคาบการผ่านประเทศไทยค่อนข้างบ่อย ซึ่งจะส่งผลให้สามารถจัดเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงด้านอุตุนิยมวิทยาได้ และสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาเปรียบเทียบกันได้

คณะผู้จัดทำจะจัดทำการศึกษาการใช้โปรแกรม SDR-Console อย่างแตกฉาน เพื่อนำไปใช้รับสัญญาณวิทยุในช่วงความถี่ 137.1000-137.9125 MHz และคำนวณ ออกแบบ ทำการประดิษฐ์เสาอากาศอย่างง่าย ด้วยท่อ PVC เพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างเสาอากาศด้วยวัสดุ ที่แข็งแรงยิ่งขึ้น หลังจากนั้นคณะผู้จัดทำจะพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลที่ได้รับจากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาเพื่อทำให้เกิดความถูกต้องและน่าเชื่อถือของข้อมูล เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โดยสรุป เสาอากาศสามารถรับสัญญาณคลื่นจากดาวเทียม NOAA ได้ และสามารถนำมาแปลสัญญาณมาแปลเป็นภาพโดยใช้ โปรแกรม WX to Img โดยภายในโปรแกรมจะมีฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น โหมด MSA (Multi Spectral Analysis) (ความหนาแน่นของเมฆ) โหมด FIRE (สำหรับติดตามไฟป่า)