การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดจากต้นจามจุรีในการเร่งการเจริญเติบโตของรากพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤษฎาวรรณ มีบ้านหลวง, สุวิตา วิศาลศักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทวีศักดิ์ เปี่ยมทัพ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันในมีปัญหาด้านขยะจากใบไม้ และปัญหาต้นไม้เจริญเติบโตได้ช้า จึงมีการคิดค้นวิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับขยะจากใบไม้ และยังช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีขึ้นโดยไม่ใช่สารเคมี ผู้พัฒนาจึงได้มีการศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดจากต้นจามจุรีในการเร่งการเจริญเติบโตของรากพืช จัดทำเพื่อลดปัญหาขยะจากใบไม้และเร่งการเจริญเติบโต