การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดจากดีปลีร่วมกับนาโนซิงค์ออกไซด์เพื่อป้องกันการการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณภัทร ชัยชนะ, ธนภูมิ อรุณประเสริฐกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทวีศักดิ์ เปี่ยมทัพ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ข้าวเป็นรายได้ที่สำคัญของประเทศ และเป็นสินค้าทางเกษตรที่ทำรายได้เป็นอย่างมากให้แก่ประเทศชาติราคาข้าวทั้งในตลาดในประเทศและต่างประเทศมีอิทธิพลสำคัญต่อเสถียรภาพของรัฐบาลเป็นอย่างยิ่ง ถ้าข้าวมีราคาสูง ก็จะส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศที่เป็นชาวนาก็จะมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ในทางตรงกันข้าม ถ้าราคาข้าวตกต่ำ ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศก็จะยากจนลง และมีผลกระทบไปถึงกลไกการบริหารประเทศของรัฐบาลเป็นอย่างมากจากเหตุผลข้างต้นทำให้การรักษาคุณภาพของข้าวไทยที่ส่งออกนั้นมีความสำคัญมาก โดยปัญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพของข้าวมีหลากหลาย ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการถูกทำลายจากศัตรูพืชและหนึ่งในตัวการสำคัญก็คือ เพลี้ยกระโดด สีน้ำตาล

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลทำลายข้าวโดยการดูดกินน้ำเลี้ยงจากเซลล์ท่อน้ำท่ออาหาร บริเวณโคนต้นข้าวระดับเหนือผิวน้ำ ทำให้ต้นข้าวมีอาการใบเหลืองแห้งลักษณะคล้ายถูกน้ำร้อนลวกแห้งตายเป็นหย่อมๆ เรียก"อาการไหม้"(hopperburn) โดยทั่วไปพบอาการไหม้ในระยะข้าวแตกกอถึงระยะออกรวงซึ่ง ตรงกับช่วงอายุขัยที่ 2 - 3(generation) ของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว นาข้าวที่ขาดน้ำ ตัวอ่อนจะลงมาอยู่ที่บริเวณโคนกอข้าวหรือบนพื้นดินที่แฉะมีความชื้น นอกจากนี้เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลยังเป็นพาหะนำเชื้อไวรัส โรคใบหงิก(rice raggedstunt)มาสู่ต้นข้าว ทำให้ต้นข้าวมีอาการแคระแกร็นต้นเตี้ยใบสีเขียวแคบและสั้นใบแก่ช้ากว่าปรกติ ปลายใบบิด เป็นเกลียว และ ขอบใบแหว่งวิ่นศัตรูธรรมชาติที่มีบทบาทในการควบคุมประชากรเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลหนึ่งในนั้นก็คือมวนเขียวดูดไข่ (Cyrtorhinus lividipennis) จะทำลายไข่เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โดยการดูดกินของเหลวภายในไข่มักพบแพร่กระจายในภาคกลางเป็นส่วนใหญ่ และอพยพเข้ามาพร้อมกับเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ซึ่งถ้าพบมวนชนิดนี้ในนามากกว่าเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล2-3เท่ามวนชนิดนี้ สามารถควบคุมการเพิ่มปริมาณของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยไม่ก่อให้เกิดความ เสียหายแก่ผลผลิตข้าวได้ทางคณะผู้จัดทำโครงงานจึงได้ทำการศึกษาและคิดวิธีการที่จะกำจัดและป้องกันการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลด้วยสารสกัดจากธรรมชาติโดยให้มีผลกระทบกับมวนเขียวดูดไข่น้อยที่สุดเพื่อที่จะทำให้มวนเขียวดูดไข่มีจำนวนมากกว่าและช่วยควบคุมการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้ และเป็นการลดการใช้สารเคมีเพื่อกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว โดยคณะผู้จัดทำได้ศึกษาพืชที่มีสรรพคุณในการยับยั้งและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้ ซึ่งพืชที่คณะผู้จัดทำได้เลือกเพื่อนำมาใช้ในการทำสารสกัดคือ “ดีปลี( Long pepper )”