การพัฒนาสารเคลือบผิวจากวุ้นสาหร่ายผมนางร่วมกับแทนนินจากสารสกัดเปลือกกล้วย เพื่อการยืดอายุการเก็บรักษาของมะม่วงพันธุ์น้ําดอกไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วริศรา นทีธร, วิสสุตา หนูสิงห์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อุษา เพชรบ้านนา, นิตยา อัมรัตน์​

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ (‘Nam Dok Mai’ Mango) เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญอย่างหนึ่งของประเทศไทย และเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั่วทุกภูมิภาค จึงมีความต้องการทางตลาดสูง ปัญหาหลังการเก็บเกี่ยวที่สำคัญของมะม่วงน้ำดอกไม้คือ มีอายุการเก็บรักษาที่สั้นซึ่งเกิดจากการที่มีอัตราการหายใจสูง ส่งผลให้กระบวนการสุกเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้มักพบปัญหาการเน่าเสียหลังการเก็บเกี่ยวซึ่งเกิดจากเชื้อราก่อโรค เช่น โรคแอนแทรคโนส (Anthracnose) ดังนั้น ในการศึกษานี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการทำวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการยืดอายุการเก็บรักษาของผละม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ โดยใช้สารเคลือบผิวที่ได้จากวุ้นสาหร่ายผมนางร่วมกับสารสกัดแทนนินจากเปลือกกล้วยน้ำว้า ซึ่งเป็นวิธีการที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากในปัจจุบันการใช้สารจากธรรมชาติ ในการเคลือบผักและผลไม้ได้รับความนิยมมากขึ้น เช่น สารเคลือบผิวจากวุ้นสาหร่ายที่มีโพลิแซ็กคาไรด์เป็นองค์ประกอบหลัก นอกจากนี้ การใช้สารสกัดจากพืชซึ่งมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ เช่น แทนนิน จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสารเคลือบผิวในด้านการเป็นสารต้านจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุการเน่าเสียของผลไม้ได้ ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้สารเคลือบผิวบริโภคได้ในมะม่วงรวมทั้งพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น ๆ ต่อไป