การบริการขนส่งอาหารด้วยยานพาหนะไฟฟ้าเพื่อลดต้นทุนและมลภาวะจากการขนส่ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุประดิษฐ์ วงศ์จิรสกุล, ณัฐชนน จันทร์สุข, อัครชา มดแสง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โสภณ กล่อมเกลี้ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อประสิทธิภาพของการบริการขนส่งอาหารด้วยยานพาหนะไฟฟ้าเพื่อลดต้นทุนและมลภาวะจากการขนส่ง โดยใช้พลังงานไฟฟ้ากระเเสตรงซึ่งเปลี่ยนมาเป็นพลังงานที่ใช้ในการขับเคลื่อนยานพาหนะไฟฟ้าเเละลดต้นทุนในการสร้างยานพาหนะไฟฟ้าพร้อมกับสร้างให้มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับยานพาหนะที่ขายตามท้องตลาดเเละทดสอบยานพาหนะว่ายานพาหนะสามารถขับเคลื่อนบนพื้นราบเเละทางลาดชันได้หรือไม่ โดยทดลองทั้งหมด 10 ครั้งโดยทดสอบว่าสามารถวิ่งได้ถึงอัตราเร็ว 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือไม่ ถ้าผ่านเกิน 70% จะบันทึกว่าผ่าน เเต่ถ้าไม่ถึง 70% จะบันทึกว่าไม่ผ่าน โดยจากการทดสอบพบว่ายานพาหนะไฟฟ้ามีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับยานพาหนะที่ขายอยู่ตามท้องตลาด