การทำแบบจำลองกายวิภาคอวัยวะของสัตว์ด้วยเจลาตินที่สกัดจากเกล็ดปลา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อริศศิรา เจริญฉิม, พิจิตรา พจีเพชร, ฐาปนี ทวีลัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญญพร พัฒน์เจริญ, โสภณ กล่อมเกลี้ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน เรื่อง การทำแบบจำลองกายวิภาคอวัยวะของสัตว์ด้วยเจลาตินที่สกัดจากเกล็ดปลา โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างแบบจำลองกายวิภาคอวัยวะของสัตว์ด้วยเจลาตินที่สกัดจากเกล็ดปลาทดแทนแบบจำลองกายวิภาคอวัยวะของสัตว์จากพลาสติก 2) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพอัตราส่วนของเจลาตินต่อเรซินที่มีผลต่อการขึ้นรูปของแบบจำลองกายวิภาคอวัยวะของสัตว์ ดำเนินการทดลองโดย นำเกล็ดปลา มาล้างทำความสะอาดด้วยน้ำกลั่นเป็นเวลา 1 ชั่วโมง เพื่อกำจัดวัสดุที่ไม่จำเป็นออก และนำไปแช่ใน 0.4 (w/v) NaOH เป็นเวลา 4 ชั่วโมง เพื่อกำจัดโปรตีน noncollageneous แล้วล้างออกด้วยน้ำกลั่นเป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นจึงนำไปแช่ใน 0.4 (v/v) HCl เป็นเวลา 4 ชั่วโมง แล้วล้างทำความสะอาดอีกครั้งด้วยน้ำกลั่น จากนั้นนำเกล็ดปลาที่ได้มาเติมน้ำกลั่นในอัตราส่วน 1:1 (g / ml) นำไปอบที่อุณหภูมิ 70 ° C เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที หลังจากนั้นนำสารสกัดเจลาตินที่ได้ไประเหยแห้งด้วย rotary evaporator เป็นเวลา 30 นาที นำสารที่ได้เก็บในขวดสีชาที่อุณหภูมิ 4 ° C ในขั้นตอนของการขึ้นรูป นำสารสกัดเจลาตินที่ได้มาผสมกับเรซินในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพอัตราส่วนของเจลาตินต่อเรซินที่มีผลต่อการขึ้นรูปของแบบจำลองกายวิภาคอวัยวะของสัตว์