การบริการขนส่งอาหารด้วยยานพาหนะไฟฟ้าเพื่อลดต้นทุนและมลภาวะจากการขนส่ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุประดิษฐ์ วงศ์จิรสกุล, อัครชา มดแสง, ณัฐชนน จันทร์สุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โสภณ กล่อมเกลี้ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงมีมาตรการการป้องกันและควบคุมการระบาดของโควิด-19 คือการเว้นระยะห่างทางสังคมพร้อมกับการปฏิบัติงานที่บ้าน ส่งผลกระทบต่อการบริโภคอาหารของผู้คน เพราะการรับประทานอาหารที่ร้านมีมาตรการการป้องกันและควบคุมการระบาดของโควิด-19อย่างเข้มงวด ทางผู้บริโภคจึงนิยมสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชั่น ทำให้ธุรกิจการขนส่งอาหารเป็นที่นิยมอย่างมาก

ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ธุรกิจการบริการส่งอาหารเติบโตอย่างก้าวกระโดด ธุรกิจการส่งอาหารมีลักษณะการดำเนินธุรกิจโดยใช้รถจักรยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปในอนาคตอาจจะมีราคาน้ำมันที่สูงขึ้นเรื่อยๆและยังสร้างมลภาวะทางอากาศที่ส่งผลเสียต่อทั้งผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดปัญหาโรคร้อน ซึ่งในโครงงานนี้จะใช้ยานพาหนะไฟฟ้า(สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า) โดยนำพลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์ มาเก็บไว้ในแบตเตอรี่ เพื่อเป็นแหล่งจ่ายในการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งพลังงานแสงอาทิตย์มีต้นทุนที่คงที่กว่าราคาน้ำมัน และยังลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ในโครงงานนี้จึงสร้างและออกแบบยานพาหนะไฟฟ้า(สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า) โดยมีการชาร์จประจุไฟฟ้าเก็บไว้ที่แบตเตอรี่ เปรียบเทียบราคาต้นทุนในการซื้อจักรยานยนต์ที่มีราคาสูงกว่ายานพาหนะไฟฟ้า(สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า) โดยการคำนวณต้นทุนที่ต่างกันระหว่างน้ำมันเชื้อเพลิงและพลังงานแสงอาทิตย์ และเปรียบเทียบการสร้างมลภาวะทางอากาศระหว่างการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงกับพลังงาน