ชุดทดสอบไนเตรทในอาหารอย่างง่าย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐชยา เกียรติวงศากุล, แพรวา แผลงจันทึก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิภาชดา มีอำมาตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศึกษานารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้ทำโครงงานนี้สนใจที่จะประดิษฐ์ตัวอย่างอุปกรณ์ตรวจวัดกระดาษเพื่อใช้หาไนเตรทในตัวอย่างอาหาร โดยการพิมพ์สกรีนบนแผ่นกระดาษ และตรวจวิเคราะห์หาไนเตรทและวัดค่าของสีที่ปรากฎบนอุปกรณ์ ตัวอย่างที่ใช้หามาจากอาหารที่อยู่รอบๆตัวเราอย่างเช่น ลูกชิ้น ไส้กรอก เป็นต้น จากนั้นเปรียบเทียบค่าไนเตรทจากอุปกรณ์กระดาษกับเครื่องไอออนโครมาโทกราฟี อุปกรณ์ตรวจวัดบนกระดาษที่พัฒนาในโครงงานนี้เป็นวิธีที่วิเคราะห์สะดวก ทดสอบได้ง่าย มีค่าใช้จ่ายต่ำ และอาจนำไปใช้ได้ทั่วไป