การศึกษาการตรวจวัดปริมาณโปรตีนจากภาพถ่ายดิจิตอล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนฉัตร เจ็งกุหลาบ, ธัญพิชชา คงเมือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุวัฒน์ชัย ประพาฬ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การตรวจวัดปริมาณโปรตีนสามารถบ่งบอกได้ถึงความผิดปกติทางไต ซึ่งในปัจจุบันสามารถใช้เครื่อง Spectrophotometer ในการตรวจวัดปริมาณโปรตีน แต่เครื่อง Spectrophotometer มีข้อบกพร่องหรือข้อจำกัดในการใช้งาน เช่น มีความซับซ้อนในการใช้งาน ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดปริมาณโปรตีนในแต่ละครั้งมีราคาสูง และต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการใช้งาน เครื่อง Spectrophotometer ไม่สามารถตรวจวัดปริมาณโปรตีนในสารตัวอย่างที่มีตะกอนได้ เนื่องจากเกิดการกระเจิงแสงขึ้น ทำให้ได้ผลการตรวจวัดที่ไม่แม่นยำและไม่สามารถนำไปวินิจฉัยถึงความผิดปกติทางไตได้ เป็นต้น ดังนั้นจึงศึกษาการตรวจวัดปริมาณโปรตีนจากภาพถ่ายดิจิตอลเพื่อแก้ปัญหาข้อบกพร่องหรือข้อจำกัดต่างๆในการใช้งานของเครื่อง Spectrophotometer และศึกษาประสิทธิของการตรวจวัดปริมาณโปรตีนจากภาพถ่ายดิจิตอล ซึ่งการตรวจวัดปริมาณโปรตีนจากภาพถ่ายดิจิตอลจะตรวจวัดปริมาณโปรตีนจากการวัดค่าความเข้มสีที่ได้จากการถ่ายภาพถ่ายดิจิตอล โดยทำปฏิกิริยาระหว่างโปรตีนในสารละลายโปรตีนและสารละลายไบยูเรตเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนสี และถ่ายภาพถ่ายดิจิตอลโดยใช้กล้องจากสมาร์ทโฟน แล้วนำภาพไปอ่านค่าความเข้มสี RGB เนื่องจากในปัจจุบันมีการใช้โทรศัพท์กันอย่างแพร่หลาย และในระหว่างการถ่ายภาพถ่ายดิจิตอลนั้นมีการสร้างกล่องขึ้นเพื่อควบคุณคุณภาพแสงและระยะห่างระหว่างสารละลายโปรตีนและกล้องโทรศัพท์เนื่องจากคุณภาพแสงและระยะห่างระหว่างสารละลายโปรตีนและกล้องโทรศัพท์มือถือมีผลต่อความชัดของภาพถ่ายดิจิตอล ซึ่งมีผลต่อความแม่นยำในการนำไปคำนวณปริมาณโปรตีน ซึ่งสามารถอ่านความเข้มสี RGB จากภาพถ่ายดิจิตอลโดยใช้โปรแกรมต่างๆ เช่น Adobe Photoshop , Paint , Image J เป็นต้น และคำนวณหาค่าปริมาณโปรตีนโดยการสร้างกราฟมาตรฐานแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นสารละลายโปรตีนและค่าความเข้มสี RGB ซึ่งสามารถคำนวณปริมาณโปรตีนโดยใช้สูตร y = mx + c ดังนั้นจากการศึกษาพบว่าการตรวจวัดปริมาณโปรตีนจากภาพถ่ายดิจิตอลสามารถแก้ปัญหาข้อบกพร่องหรือข้อจำกัดต่างๆในการใช้งานของเครื่อง Spectrophotometer และได้ผลการตรวจวัดปริมาณโปรตีนที่แม่นยำ เมื่อเทียบระหว่างปริมาณโปรตีนในสารละลายโปรตีนตัวอย่างความเข้มข้นต่างๆที่ได้สร้างขึ้นและปริมาณโปรตีนในความเข้มข้นต่างๆที่ได้จากการตรวจวัดปริมาณโปรตีนจากภาพถ่ายดิจิตอล