อิฐมวลเบาจากโฟมเเละฟางข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์ชนก บุตรวงค์, สริตา วิมาเณย์, เปรมกมล พลแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนศักดิ์ เจริญธรรม, กีรติ ภูนาหา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอนุกูลนารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการกำจัดขยะประเภทโฟมโดยไม่ปล่อยสิ่งที่เป็นมลพิษออกมา และนำไปผสมกับกำเส้นใยเพื่อขึ้นรูป