การพัฒนาแท่นปลูกปะการังจากกระดองปู

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปุญญิศา เผือกเนียร, สุประวีณ์ ทองคง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สาลามิหย๊ะ กิตติบุญญาทิวากร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันแนวปะการังของประเทศไทยลดน้อยลงอย่างมากเมื่อเทียบกับหลายปีก่อน เนื่องมาจากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นภาวะโลกร้อนหรือการทำกิจกรรมของมนุษย์ ซึ่งทำให้เกิดปะการังถูกทำลายหรือเกิดการฟอกขาว แนวทางการแก้ไขปัญหาแนวปะการังเสื่อมโทรมนั้นมีหลากหลายรูปแบบ หนึ่งในนั้นคือการปลูกปะการัง ซึ่งการปลูกปะการังมักใช้วัสดุปลูกที่ทำมาจากท่อพีวีซีหรือแท่นปูนสี่เหลี่ยม สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดมลภาวะทางสายตา (visual pollution) ไม่กลมกลืนกับธรรมชาติใต้ท้องทะเล บ่อยครั้งที่วัสดุปลูกเหล่านี้ถูกน้ำพัดพาหรือจมลงในทราย หรืออาจสลายเป็นไมโครพลาสติกซึ่งอาจส่งผลเสียต่อทะเล จากปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทีมผู้พัฒนาจึงได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาแท่นปลูกปะการังจากกระดองปู เพื่อสร้างแท่นปลูกปะการังจากวัสดุเหลือทิ้งจากร้านอาหาร ที่สามารถช่วยเร่งการเติบโตของปะการังได้ ในการศึกษาจะมีการออกแบบรูปร่างของแท่นปลูกเหมาะสมต่อการใช้งาน มีการพ่นเคลือบสารอาหารคือแคลเซียมและฟอสเฟตเพื่อให้ปะการังสามารถกินอาหารเพื่อเติบโตได้ และทำการทดสอบประสิทธิภาพโดยการนำแท่นปลูกไปวางในสภาพแวดล้อมที่เหมือนกับการใช้งานจริง เช่น ในน้ำทะเล ตรวจสอบความคงทน ความทนทานต่ออุณหภูมิสูงต่ำ และการต้านกระแสน้ำ การศึกษาในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยในการพัฒนารูปแบบของแท่นปลูกปะการังให้มีประสิทธิภาพการใช้งานมากยิ่งขึ้น