โครงงานเครื่องให้อาหารลิงอัตโนมัติ แบบควบตุมด้วยแผงวงจร Node MCU

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พงศภัค รัตนไชย, ชญานิน ตลับเงิน, สุรัตน์ ปลีกล้วย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภสฤษฎ์ ชาปัญญา, พนา สาระยาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การประดิษฐ์เครื่องให้อาหารลิงอัตโนมัติ (Automatic feeding machine for monkeys) มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการในการกินอาหารของลิงแสม (Macaca fascicularis) ในพื้นที่ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อช่วยในการควบคุมดูแลลิงแสม โดยใช้บุคลากรในการดูแลไม่มาก และสามารถกำหนดเวลาที่ต้องการให้อาหารได้ วัสดุที่ใช้ในการสร้างโครงสร้างของเครื่องเพื่อทำให้เครื่องให้อาหารลิงอัตโนมัติมีความแข็งแรง ได้แก่ อลูมิเนียมโปรไฟล์ และบรัคเก็ต ดี 20 เป็นตัวยึดโครงสร้าง ทั้งนี้ มีแบ่งการทดลองเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 เปรียบเทียบปริมาณอาหารที่ให้โดยมนุษย์ และเครื่องให้อาหารลิงอัตโนมัติ พบว่า การให้อาหารด้วยเครื่องให้อาหารลิงอัตโนมัติสามารถให้อาหารได้ในปริมาณที่มากกว่ามนุษย์ให้ในระยะเวลาที่เท่ากัน ตอนที่ 2 เปรียบเทียบขอบเขตพื้นที่การให้อาหาร พบว่า เครื่องให้อาหารลิงอัตโนมัติสามารถให้อาหารได้ในระยะที่ไกลกว่ามนุษย์ ตอนที่ 3 เปรียบเทียบระยะเวลาที่ใช้ในการให้อาหาร โดยเครื่องให้อาหารลิงอัตโนมัติสามารถให้อาหารได้เร็วกว่ามนุษย์เมื่อกำหนดปริมาณอาหารเท่ากัน

คำสำคัญ : ลิงแสม, อลูมิเนียมโปรไฟล์, บรัคเก็ต ดี 20, จอแสดงผลอาดุยโน่ แอลซีดีบลูสกรีน, ์Node MCU