โครงสร้างจำลองรูปเเบบอากาศยานเพื่อศึกษาอากาศพลศาสตร์ของใบพัด ปีก เเละลำตัว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความเสถียรเเละความคล่องตัว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชยากร เจริญศรี, รัฐภูมิ สงเคราะห์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณรงค์ ปะระปิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อากาศยานในทุกวันนี้มีการใช้บริการคมนาคมทางอากาศกันมาดขึ้น จึงมีการออกเเบบเเละประเภททีาเเตกต่างกันมากมาย งานวิจัยนี้จึงเป็นการศึกษาเเละพัฒนารูปทรงใบพัดอากาศยานเพื่อความ้สถียรเเละความคล่องตัวของเครื่องบิน(RC Plane) เพื่อตอบโจทย์ในด้านการพัฒนาเเละเเข่งขัน ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงสนใจที่จะศึกษาและพัฒนาขีดความสามารถของใบพัดเครื่องบินเพื่อให้ได้ใบพัดที่มีความเร็วที่ตอบโจทย์ลักษณะของเครื่องบินลำนั้น ๆ