เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงอย่างง่าย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุรทิน หนูฟอง, เขม รัตนอรุณ, สิรวิชญ์ บุญเลิศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พสงค์ แรงสิงห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้เช่น รถจักรยานยนตร์ รถยนต์ หรือของใช้ที่มักเกิดคราบสกปรก รวมถึงบริเวณโครงสร้างต่างๆ ของตัวอาคารที่มักเกิดปัญหาคราบสกปรกที่ขจัดได้ยาก มักใช้สายยางในการฉีดน้ำ เพื่อทำความสะอาดสิ่งนั้นๆ ส่วนใหญ่พบปัญหาการขจัดคราบที่ยากลำบากอันสาเหตุเนื่องมาจาก คราบสกปรกมีการหมักหมมอย่างหนาแน่น และน้ำที่ฉีดจากสายยางมีความแรงไม่พอจะขจัดคราบเหล่านั้น ทางกลุ่มของข้าพเจ้าจึงสนใจคิดค้นอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มความแรงของน้ำที่ฉีด ที่มีราคาถูกกว่าหัวฉีดแรงดันสูง สามารถประดิษฐ์ได้ง่าย แล้วมีประสิทธิภาพใกล้เคียงหัวฉีดแรงดันสูง