เครื่องตรวจวัดโรคความดันและหัวใจ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาณิศา ปถมกุล, เขมิสรา คล้ายสำลี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภิญโญ ยลธรรม์ธรรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันนี้จากการสำรวจพบว่าคนไทยมีโรคประจำตัวที่มากที่สุด2อันดับคือโรคความดันและหัวใจ ทางคณะผู้จัดทำจึงทำเครื่องตรวจวัดโรคที่สามารถตรวจสอบความเสี่ยงได้ทั้ง2โรคข้างต้น นอกจากนี้เครื่องตรวจวัดยังสามารถใช้ได้กับบุคคลทั่วไปที่ต้องการตรวจสอบภาวะเสี่ยงที่จะเป็นโรคของตนเองได้ตลอดเวลาตามต้องการ ซึ่งทางขณะผู้จัดทำโครงงานได้มองเห็นถึงความสำดัญในความเสี่ยงของคนไทยที่จะเกิดโรคความดันและหัวใจ จึงสนใจและศึกษาพร้อมทั้งพัฒนาอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการตรวจหาโรคทั้ง2ชนิดที่กล่าวมาข้างต้นนอกเหนือจ่ากการไปโรงพยาบาล