การคัดแยกและทดสอบประสิทธิภาพเซลลูโลไลติกแบคทีเรียในการผลิตเอทานอล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฑามาศ ค่ำชู, วรพิชชา นิกูลรัมย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โนรฮีดายะห์ กาโฮง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หญ้าเป็นวัชพืชที่เกิดขึ้นได้ง่าย โครงสร้างของหญ้ามีส่วนประกอบเป็นเซลลูโลสจำนวนมากที่ประกอบไปด้วยหน่วยย่อยของน้ำตาลกลูโคส(glucose) ต่อกันเป็นโพลีเมอร์ (polymer) เชื่อมกันด้วย β 1-4 glycosidic bond ซึ่งเป็นพันธะที่มีการย่อยสลายได้ยาก พบว่าการย่อยสลายด้วยเอนไซม์เซลลูเลสทำได้ง่ายกว่า จากการศึกษาปลวกเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในดินและมีเอนไซม์ที่ช่วยในการย่อยสลายเซลลูโลส คณะผู้จัดทำจึงเลือกที่จะศึกษาดินจาวปลวกที่มีแบคทีเรียที่สามารถผลิตเอนไซม์เซลลูเลสโดยแบคทีเรียที่เลือกศึกษาคือเซลลูโลไลติกแบคทีเรีย เซลลูโลไลติกแบคทีเรียนเป็นแบคทีเรียที่ทำงานได้ในอุณหภูมิสูงและสามารถผลิตเอนไซม์เซลลูเลส โดยคัดแยกเซลลูโลไลติกจากดินจาวปลวกเพื่อนำมาย่อยสลายเซลลูโลสในหญ้า จากกระบวนการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนผลิตภัฑณ์ที่ได้คือ เอทานอล และเอทานอลนั้นยังเป็นพลังงานทดแทนอีกทางเลือกหนึ่งในปัจจุบัน