ทฤษฎีการหาความยาวและปริมาตรเส้นโค้งที่ขดรอบทรงกระบอกโดยมีความลาดเอียง ทีตา หน่วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วริศรา สวนทรัพย์, นัยวาณี วงษ์ปาน, ภัทรมน จันพลา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอกพงษ์ โตชัยศรี, สุริยา อินวิเชียร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีอ่างทอง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทางคณะผู้จัดมีวัตถุประสงค์คือ หาความยาวและปริมาตรของเส้นโค้งที่ขดรอบทรงกระบอกโดยมีความลาดเอียง ทีตา หน่วย มีการใช้ความรู้เรื่องตรีโกณมิติ วงกลมและแคลคูลัสในการหาความยาวและปริมาตรของเส้นโค้งที่ขดรอบทรงกระบอก