ทฤษฎีการหาความสัมพันธ์ของ n เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า,วงกลมเเละทรงกลม ที่เกิดจากกลไกโฮเบอร์เเมน 2มิติเเละ3มิติ ที่มีจุดยอด n จุด เเละความยาวด้านประกอบมุมยอด l หน่วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนพร น่วมนุ่ม, ธนภัทร จั่นนพรัตน์, กันตพัฒน์ ชุนหคาม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอกพงษ์ โตชัยศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีอ่างทอง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาโครงงานวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง “ทฤษฎีการหาความสัมพันธ์ของรูปวงกลมเเละทรงกลมที่เกิดจากรูปหลายเหลี่ยมโฮเบอร์เเมนชนิดตั้งต้นเเละรูปหลายเหลี่ยมโฮเบอร์เเมนชนิดต่อเติม” (The theory of finding the relationship of circle and spherical shapes caused by the initial type of Hoberman polygon and the augmented type Hoberman polygon) จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างและพิสูจน์ทฤษฎีการหาความสัมพันธ์ของรูปวงกลมเเละทรงกลมที่เกิดจากรูปหลายเหลี่ยมโฮเบอร์เเมนชนิดตั้งต้น

  1. เพื่อสร้างและพิสูจน์ทฤษฎีการหาความสัมพันธ์ของรูปวงกลมเเละทรงกลมที่เกิดจากรูปหลายเหลี่ยมโฮเบอร์เเมนชนิดต่อเติม

  2. เพื่อสร้างและพิสูจน์ทฤษฎีการหาความสัมพันธ์ของรูปวงกลมเเละทรงกลมที่เกิดจากรูปหลายเหลี่ยมโฮเบอร์เเมนชนิดต่อเติมเเบบยอดตัด ได้สอดคล้องกันกับของเล่นลูกบอลยืดหดได้ มีลักษณะเป็น กลไกโฮเบอร์เเมน(Hoberman mechanism) ซึ่งสามารถขยายออกและหดให้เล็กลงได้ ดังนั้นถ้าสามารถนำหลักกลไกโฮเบอร์เเมนไปประยุกต์ใช้ทำสิ่งประดิษฐ์เป็นเครื่องมือต่างๆหรือเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ได้จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างมาก เช่น การส่องกล้องโดยให้มีขนาดเล็กบริเวณช่องปากก่อนทำการขยายให้ใหญ่ขึ้นภายในอวัยวะที่ต้องการศึกษา เป็นต้น