การศึกษาปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อการเพิ่มจำนวนของไรแดง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กอบพงศ์ ขวัญเกื้อ, ธนพร ถนัดอักษร, สันติภาพ เพชรสงคราม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ยศวดี ศศิธร, มนทิชา บัววรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการศึกษาปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อการเพิ่มจำนวนของไรแดง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาชนิดของอาหารที่มีผลต่อการเพิ่มจำนวนไรแดง 2. ศึกษาปริมาณแสงที่มีผลต่อการเพิ่มจำนวนไรแดง 3. ศึกษาที่อยู่อาศัยที่มีผลต่อการเพิ่มจำนวนไรแดง

โครงงานนี้มีทั้ง 3 การทดลอง การทดลองที่ 1 ศึกษาชนิดของอาหารที่มีผลต่อการเพิ่มจำนวนไรแดง โดยใช้อาหารที่แตกต่างกัน การทดลองที่ 2 ศึกษาปริมาณแสงที่มีผลต่อการเพิ่มจำนวนไรแดง โดยใช้ความเข้มของแสงแดดที่แตกต่างกัน และการทดลองที่ 3 ศึกษาที่อยู่อาศัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเพิ่มจำนวนไรแดง โดยใช้หอยเจดีย์เป็นตัวทดลอง ซึ่งทั้ง 3 การทดลองอยู่ระหว่างการดำเนินการทดลอง ซึ่งจะการทดลองจะเสร็จสิ้นในวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงานนี้คือ 1. ได้ทราบชนิดของอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงไรแดง 2. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดทำเป็นอาหารสำหรับเลี้ยงไรแดง และ 3. ได้ทราบถึงวิธีการเลี้ยงไรแดงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น