การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดจากผักพื้นบ้านที่พบในภาคใต้ของประเทศไทย ต่อเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีและมะเร็งลำไส้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นาฏยา เขียวท้วม, กันต์ธวรรท สุวรรณพฤกษ์, ภธิรา ธนกรเดชารัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุมาลี อบเชย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของประเทศไทยโรคมะเร็งท่อน้ำดีและมะเร็งลำไส้จัดเป็นหนึ่งในมะเร็งที่มีอุบัติการณ์การเกิดโรคที่สูง นอกจากนี้ยังมีการพยากรณ์โรคที่ไม่ดี มีการตอบสนองต่อยาเคมีบำบัดต่ำเนื่องจากมีอัตราการดื้อยาสูงจึงทำให้ยากต่อการรักษา ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการหาวิธีการรักษาใหม่ที่มีประสิทธิภาพและมีความเป็นพิษต่อร่างกายต่ำ ในปัจจุบันมีการนำสารสกัดจากธรรมชาติมาศึกษาฤทธิ์ในการต้านมะเร็งมากขึ้น กลุ่มผู้วิจัยมีความสนใจในพืชสมุนไพร 2 ชนิดได้แก่ ใบเหลียงและชะพลู เนื่องจากเป็นพืชที่พบได้มากบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยและมีการนำมาประกอบอาหารอย่างแพร่หลาย โดยจากการศึกษาก่อนหน้าพบว่าพืชทั้ง 2 ชนิดมีฤทธิ์ในการต้านมะเร็งหลากหลายชนิด แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีการนำสารสกัดจากใบของพืชทั้ง 2 ชนิดมาทำศึกษาในมะเร็งลำไส้และมะเร็งท่อน้ำดี ดังนั้นในโครงงานฉบับนี้ผู้ทำการวิจัยจึงจะทำการศึกษาฤทธิ์ในของสารสกัดจากใบเหลียงและชะพลูโดยทำการสกัดสารด้วยตัวทำละลาย 2 ชนิดได้แก่ น้ำและเอทานอล จากนั้นนำสารสกัดที่ได้มาศึกษาฤทธิ์ต่อการอยู่รอดของมะเร็งลำไส้และมะเร็งท่อน้ำดีด้วยเทคนิค MTT assay พร้อมทั้งเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจากน้ำและเอทานอล โดยผู้ทำวิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงานชิ้นนี้จะนำไปสู่การพัฒนาการรักษามะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น