การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความถี่เสียงกับความหนาของไผ่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรภัทร สงวนตัด, ศิริโชค อาภรณ์ศิริพงษ์, รสพร ดาวเจริญพร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สรารัตน์ คนซื่อ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความถี่เสียงกับความหนาของไผ่ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการคัดแยกขนาดไผ่ทำให้สามารถจัดกลุ่มการนำไปใช้ตามขนาดนั้นๆ ซึ่งทำให้การคัดแยกไผ่เร็ว้นและสามารถลดไผ่เหลือทิ้งจากการแปรรูปไผ่ได้