ขวดหยดรดน้ำต้นไม้กับปริมาตรของของเหลวที่หายไปในทรงกระบอกเอียง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เกศินี ชัยชะนะ, มณฑิตา ซ่าซี่, ปรางทิพย์ บุญทิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรทิพย์ รัชนีย์, ณิชาภัทร ขำพล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสทิงพระวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง ขวดหยดรดน้ำต้นไม้กับปริมาตรของของเหลวที่หายไปในทรงกระบอกเอียง มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษามุมที่ทำให้ขวดหยดรดน้ำต้นไม้ทำกับแนวระนาบว่ามีผลต่อปริมาตรของของเหลวที่หายไปในทรงกระบอกเอียง เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรของของเหลวที่หายไปกับขนาดของช่องที่ให้น้ำไหล เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรของของเหลวที่หายไปกับขนาดของน้ำที่บรรจุ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรของน้ำกับเวลาที่ใช้ จากการศึกษาพบว่า มุมที่ขวดหยดรดน้ำต้นไม้ทำกับแนวระนาบต่างกันจะทำให้ปริมาตรของของเหลวที่หายไปไม่เท่ากัน โดยมุมที่ทำให้ของเหลวหายไปมากที่สุดคือมุม 90 องศา รองลงมาคือ 60 องศา 45 องศา 30 องศาตามลำดับ และความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรของของเหลวกับเวลาที่ใช้แปรผันตรงซึ่งกันและกัน กล่าวคือ เมื่อเวลาที่ใช้มากปริมาตรของของเหลวจะหายไปมากขึ้นตามไปด้วย และความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรของของเหลวที่หายไปกับขนาดของช่องทางน้ำไหลแปรผันตรงซึ่งกันและกัน คือเมื่อขนาดช่องทางน้ำใหญ่ปริมาตรการไหลของของเหลวก็ยิ่งมากขึ้นด้วย และความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรของน้ำที่หายไปกับขนาดของน้ำที่บรรจุแปรผกผันกัน คือเมื่อขนาดของของเหลวที่บรรจุมีขนาดใหญ่แรงกดของน้ำที่ดันลงมาจะมากทำให้ปริมาตรของของเหลวจะไหลออกมาน้อยลง