การพัฒนาปุ๋ยเตรียมดินจากก้อนเชื้อเห็ดเหลือทิ้งผสมกากกาแฟ ในการเตรียมดินปลูกที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตข้าวพันธุ์ชัยนาท 1

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จีระนันท์ พรมมี, อัจฉริยะกร การพิศมัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชุมพล ชารีแสน, วีระชัย วรรณวิชิต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดอนจานวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจของคนไทย จากการศึกษาข้อมูลพบว่าประเทศไทย ส่งออกข้าวไปต่างประเทศเป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบันมีการปลูกข้าวมากมายในหลายพื้นที่แต่ การปลูกข้าวนั้นประสบปัญหามากมายและปัญหากลุ่มหนึ่งที่พบคือปัญหาดินเสื่อมคุณภาพและดินขาดธาตุอาหารหลัก ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการใช้สารเคมีเพื่อเร่งผลผลิต สารเคมีเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มผลผลิต เกษตรกรจึงหันมาใช้สารเคมีกันมากขึ้น เนื่องจากเห็นผลเร็วแต่เกษตรกรไม่ได้คำนึงถึงผลเสียที่จะตามมา ถ้าใช้สารเคมีติดต่อกันเป็นเวลานาน จะส่งผลกระทบต่อดิน คือปุ๋ยเคมีจะเร่งการสลายตัวของอินทรียวัตถุ ทำให้โครงสร้างของดินเสื่อมลง ดินจึงกระด้าง ไม่อุ้มน้ำซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพืช อีกทั้งการใส่ปุ๋ยเคมีที่มีธาตุไนโตรเจนมากๆจะทำให้ดินเป็นกรด จนธาตุฟอสฟอรัสที่มีอยู่ในดินแปรสภาพไปจากเดิม ซึ่งพืชนำมาใช้ไม่ได้และการใช้สารเคมีติดต่อกันเป็นเวลานานจะทำให้เกิดปัญหาการขาดธาตุอาหารรอง (วิฑูรย์ ปัญญากุล, 2547 )

จากปัญหาดังกล่าวคณะผู้วิจัยจึงสนใจหาวิธีแก้ปัญหาเรื่องดินในนาข้าวและสังเกตพบว่าที่บ้านของผู้วิจัยที่มีการปลูกเห็ด เมื่อก้อนเห็ดเริ่มไม่ออกดอกหรือออกดอกน้อยก็จะนำก้อนเห็ดเก่าไปทิ้งที่นาพบว่าบริเวณที่ทิ้งก้อนเชื้อเห็ดเหลือทิ้งนั้น ต้นข้าวมีการเจริญเติบโตกว่าบริเวณอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียง แต่ไม่ให้ผลผลิตผู้วิจัยจึงศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับก้อนเชื้อเห็ดเหลือทิ้งพบว่า ในก้อนเชื้อเห็ดเหลือทิ้งยังมีธาตุอาหารที่พืชสามารถนำไปใช้ได้แต่หากมีมากเกินไปก็จะส่งผลกระทบต่อพืชเช่นกัน แต่เนื่องจากส่วนประกอบของก้อนเชื้อเห็ดเหลือทิ้งมีส่วนประกอบที่ส่งผลให้ค่า pH ของดินสูงขึ้น (http://wangsammo.udonthani.doae.go.th/ km%2001%2055.pdf : 2555) จากผู้วิจัยจึงสนใจที่จะลดค่า pH ให้เป็นปกติจึงพบว่าในชุมชนของพวกเรามีการเปิดร้านกาแฟเป็นจำนวนมากจึงทำให้กากกาแฟเหลือทิ้งมากเช่นกัน ผู้วิจัยจึงศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกากกาแฟพบว่ากากกาแฟมีค่าความเป็นกรดสูง ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาปุ๋ยเตรียมดินจากก้อนเชื้อเห็ดเหลือทิ้งผสมกากกาแฟ ในการเตรียมดินปลูกที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตข้าวพันธุ์ชัยนาท 1