ที่ครอบหัวพ่นเครื่องหว่านเมล็ดพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

โชติรัตน์ เเดงเรืองรัมย์, ชนนิกานต์ บุญยศ, อัญชลีภรณ์ แสนเพ็ชร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เพียรกิจ นิมิตรดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะผู้จัดทำได้ประดิษฐ์ที่ครอบปากท่อเครื่องหว่านเมล็ดพืช เพื่อแก้ปัญหาการตกของเมล็ดพืชในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม โดยเมล็ดพืชที่ถูกพ่นออกมาจากเครื่องจะตกออกมาเป็นหย่อมๆ ทำให้ต้นพืชแย่งอาหารกัน มีผลให้เกิดโรคระบาด และทำให้มีแมลงศัตรูพืชต่างๆมากัดกินต้นพืช ได้ ทำให้การเจริญเติบโตของพืชไม่สมบูรณ์ ทำให้ได้ผลผลิตที่ต่ำ ต้นทุนการผลิตสูงทำให้ได้กำไรน้อย คณะผู้จัดทำมีแนวคิดที่จะสร้างที่ครอบปากท่อเครื่องหว่านเมล็ดพืช 4 แบบได้แก่

  1. ที่ครอบปากท่อที่มีขนาดท่อลมใหญ่กว่าปากท่อที่ติดกับตัวเครื่องหว่าน

2)ที่ครอบปากท่อที่มีขนาดท่อลมเล็กกว่าปากท่อที่ติดกับตัวเครื่องหว่าน

3)ที่ครอบปากท่อรูเล็กโดยใช้หลอดดูดพลาสติกมาเรียงกันในกระบอก

4)ที่ครอบปากท่อที่มีปากท่อเป็นตาข่าย(ลวด)

การทดลองจะทำให้พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 200 x 200 ตารางเซนติเมตร ปรับพื้นที่ให้เรียบ ไม่ให้มีต้นหญ้าหรือวัชพืช หลังจากนั้นทำกรอบนับจำนวนประชากรขนาด 50x50 ตารางเซนติเมตร จำนวน 5 อัน ทดลองหว่านเมล็ดพืชโดยใช้เครื่องหว่านเมล็ดพืชที่มีขายในท้องตลาด หาตำแหน่งที่เหมาะสมในการตกของเมล็ดพืชในพื้นที่ทดลองตามความเห็นของเกษตรกรที่มีความชำนาญในการใช้เครื่องหว่านเมล็ดพืช เพื่อใช้เป็นตัวแปรควบคุมและทำการหว่านเมล็ดพืชโดยใช้แรงดันที่มีค่าคงที่ จับเวลาในการพ่น 10 วินาทีนับจากเปิดเครื่อง ใช้คนหว่านเมล็ดพืชคนเดียวกัน บันทึกข้อมูลจำนวนเมล็ดพืชที่ตกในกรอบนับจำนวนประชากรทั้ง 5 อัน นำมาหาความหนาแน่นของเมล็ดพืชที่ตกในพื้นที่ทดลองและนำมาหาค่าเฉลี่ย และทำการทดลองโดยใช้ที่ครอบปากท่อที่ประดิษฐ์ขึ้นแบบที่ 1 โดยขั้นตอนการทดลองเหมือนกับการหว่านเมล็ดพืชโดยเครื่องที่มีขายในท้องตลาดบันทึกข้อมูล ทำซ้ำกับที่ครอบที่เหลือทั้ง 3 แบบ หลังจากนั้นเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของต้นพืชจากพื้นที่ทดลอง โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 10, 20 และ 30 วัน และทำการวัดการเจริญเติบโต โดยวัดความสูงของต้นพืชใน 3 ระยะ ระยะเวลาทำการทดลอง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 ถึง เดือนมกราคม 2562