RGB Color Sensor เพื่อใช้วัดความสุกของมะม่วง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญลักษณ์ สิถิระบุตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรรจน์ คงทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มะม่วงน้ำดอกไม้ เป็นมะม่วงท้องถิ่นในไทย นิยมรับประทานสุก ปัจจุบันพบปลูกในทุกภาค และมีการปลูกเพื่อการค้ามากในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก และพันธุ์มะม่วงน้ำดอกไม้ที่นิยมคือมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง แต่เมื่อเป็นที่ต้องการมากขึ้น ทำให้ควรมีอุปกรณ์เพิ่มความแม่นยำในการวัดความสุกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง โดยอุปกรณ์ส่วนใหญ่นำเข้ามาจากต่างประเทศหรือถ้าเป็นของไทยก็มีราคาที่ค่อนข้างสูง จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการอำนวยความสะดวก พัฒนาสิ่งใหม่เพื่อช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงานของมนุษย์ ทำให้งานออกมามีประสิทธิภาพและปริมาณงานมากขึ้น และสามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับอเรื่องต้นทุนได้ดีมากขึ้น โดยทำการศึกษา 1) ประสิทธิภาพของ RGB Color Sensor ในการวัดค่าสีมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง