Mini smart farm ที่สามารถสั่งการผ่านแอพพลิเคชั่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พงศกร แสงนาค, จิราธิวัฒน์ จารุวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Smart Farm คือ การเกษตรแบบใหม่ ที่เปลี่ยนวิธีการดำเนินงานแบบเก่า มาใช้ข้อมูล (Data) และเทคโนโลยีในการบริหารงานเกษตร เพื่อค้นหาวิถีการทำงานให้เหมาะสมและสร้างผลผลิตทางการเกษตรที่ยั่งยืน ลดต้นทุนที่ไม่จำเป็น เพิ่มกำไรให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งในที่นี้ ผู้จัดทำเล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยี smart farm และข้อจำกัดด้านพื้นที่ จึงพัฒนา smart farm ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้มีขนาดที่เล็กลง ซึ่งคาดว่าจะสามารถนำไปใช้ในสถานที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่และสภาพแวดล้อมได้ และยัง สามาถสั่งการผ่านมือถือเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายต่อผู้ใช้งาน และลดปัญหาของผู้คนทั่วไปที่อยากจะปลูกพืชแต่ไม่สะดวกได้ เครื่องมืออุปกรณ์และวิธีดำเนินงาน 3.1ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ smart farm ,การเชื่อมต่อ smart farm กับ แอพพลิเคชั่น และการสั่งการ smart farm ผ่าน แอพพลิเคชั่น 3.2ออกแบบsmart farm ที่มีขนาดที่เล็กลง และพอดีต่อการใช้งาน 3.4ออกแบบแอพพลิเคชั่น เพื่อรองรับการใช้งานของ mini smart farm 3.3สร้าง mini smart farm 3.4เชื่อมต่อ mini smart farm เข้ากับแอพพลิเคชั่น 3.5 ทดสอบอุปกรณ์และบันทึกผล 3.6ตรวจสอบและปรับปรุง