กระดาษจากผักตบชวาเพื่อใช้เป็นวัสดุบรรณจุภัณฑ์ใส่อาหารขยายพันธ์ุพืชกลุ่มพริก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิรประภา โยธานันท์, พิทยาภรณ์ ดีดวงพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บารเมษฐ์ สิมพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำกระดาษจากผักตบชวาใช้ขึ้นรูปวัสดุบรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร และเพื่อนำกระดาษจากผักตบชวาใส่เมล็ดพืชกลุ่มพริก ขั้นตอนการดำเนินงาน เริ่มจากการทำกระดาษขึ้นจากเยื่อผักตบชวาใส่เมล็ดพืชกลุ่มพริก จากนั้นทดสอบคุณสมบัติกระดาษที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้ขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ และค่าเปอร์เซนต์การงอกของเมล็ดพริก โดยเปรียบเทียบกับจำนวนเมล็ดพริกที่ใส่ในกระดาษ ระยะเวลาในการสังเกต 1 สัปดาห์ นับจากวันที่เริ่มฝังกระดาษลงภายในดิน