ศึกษาผลของการใช้วัสดุปลูกจากซอกทางปาล์มต่อการเจริญเติบโตของมะเขือเทศราชินี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชชาภา ใจหาญ, ปาณิศา ไชยทอง, สุภัคพร แก่นเพชร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สาลามิหย๊ะ กิตติบุญญาทิวากร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการศึกษาผลการทดลองปลูกพืชกลุ่มที่เลือกคือมะเขือเทศราชินีโดยใช้วัสดุปลูกที่เลือกเป็นอินทรียวัตถุจากซอกทางปาล์ม เพื่อศึกษาผลว่าอินทรียวัตถุจากซอกทางปาล์มสามารถนำมาใช้ในการปลูกพืชให้เจริญเติบโตดีได้หรือไม่ ซึ่งมีดินตามท้องตลาดเป็นชุดการทดลองควบคุม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในการเป็นวัสดุปลูกทางเลือกและผลผลิตที่ดีขึ้นจากการใช้อินทรียวัตถุจากซอกทางปาล์มนี้ อีกทั้งยังลดต้นทุนการใช้จ่ายเพราะสามารถนำตัววัสดุปลูกมาได้ตามต้นปาล์มน้ำมันทั่วไปอีกด้วย