ศึกษาผลของการใช้วัสดุปลูกจากซอกทางปาล์มต่อการเจริญเติบโตของมะเขือเทศราชินี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชชาภา ใจหาญ, ปาณิศา ไชยทอง, สุภัคพร แก่นเพชร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สาลามิหย๊ะ กิตติบุญญาทิวากร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาผลการใช้วัสดุปลูกที่ได้จากการสังเกตจะเห็นได้ว่ามีพืชจำพวกเฟิร์นเจริญเติบโตขึ้นอยู่บริเวณซอกทางปาล์มซึ่งเมื่อไปสำรวจดูแล้ว บริเวณนั้นจะเป็นสิ่งจำพวกอินทรียวัตถุที่ทำให้เฟิร์นเจริญเติบโตได้ ทางคณะผู้จัดทำได้สังเกตเห็นว่ามีพืชจำพวกเฟิร์นเจริญเติบโตอยู่บริเวณซอกทางปาล์มซึ่งเมื่อไปสำรวจดูแล้ว บริเวณนั้นจะมีจำพวกอินทรียวัตถุที่ทำให้เฟิร์นเจริญเติบโตได้ ทางคณะผู้จัดทำจึงได้นำอินทรียวัตถุบริเวณนั้นมาทำเป็นวัสดุปลูกในการปลูกพืชชนิดอื่น ซึ่งพืชที่เลือกก็คือมะเขือเทศราชินี เพื่อประโยชน์ต่อเกษตรกรในการใช้เป็นวัสดุปลูกทางเลือกและผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นของพืชที่เหมาะต่อวัสดุปลูกที่เลือกมานี้ อีกทั้งยังลดต้นทุนจากการใช้ประโยชน์เพิ่มเติมจากต้นปาล์มที่หาได้ทั่วไปอีกด้วย