แอปพลิเคชั่นเตือนค่าคาร์บอนไดออกไซด์เกินมาตรฐาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณฐวัฒน์ เสริมรัมย์, มณฑิรชา แสงมณี, ณัฎฐากุล ณ นคร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันปัญหาการลืมเด็กไว้ในรถเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในไทยก็ประสบปัญหานี้เช่นกัน ซึ่งจากสถิติในปี 2557-2563 พบว่ามีเหตุการณ์เด็กที่ถูกลืมและทิ้งให้อยู่ในรถตามลำพัง 129 เหตุการณ์ ซึ่งเป็นเด็กอายุ 2 ปี มากที่สุดร้อยละ 38.0 รองลงมาคือเด็กอายุ 1 ปี และ 3 ปี ร้อยละ 20.9 และ 19.4 ตามลำดับ โดยส่วนมากเกิดขึ้นในรถยนต์ส่วนบุคคลมากที่สุดร้อยละ 96.0 โดยมีเด็กเสียชีวิต 6 คน อายุระหว่าง 2- 6 ปี ซึ่งทั้งหมดถูกลืมทิ้งไว้ในรถนานกว่า 6 ชั่วโมง จะพบว่าในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนมากแล้วเกิดจากการลืมเด็กไว้ในรถ และส่วนมากมักจะเป็นเด็กที่ยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองและไม่สามารถส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือได้จึงทำให้ถูกลืมไว้บนรถ และยิ่งเวลาที่เด็กเหล่านั้นถูกลืมไว้บนรถนานเท่าไหร่ โอกาสที่เด็กเหล่านั้นจะเสียชีวิตก็มากขึ้นตามไปด้วย สืบเนื่องมาจากเวลาเด็กมีการหายเข้าก็จะนำก๊าซออกซิเจนเข้าไป และปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแทน ทำให้เด็กมีโอกาสเสียชีวิตจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากด้วย ทางคณะผู้จัดทำโครงงานจึงมีแนวคิดที่จะสร้างแอพพลิเคชั่นเพื่อแจ้งเตือนปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกินค่าที่กำหนดไว้จะแจ้งเตือนเข้าสู่โทรศัพท์เพื่อแจ้งเตือนว่าพื้นที่นั้นๆมีคาร์บอนไดออกไซด์ผิดปกติ ซึ่งในตอนนี้ทางคณะผู้จัดทำได้ทำโครงงานจนสามารถวัดค่าคาร์บอนไดออกไซด์และส่งค่าคาร์บอนไดออกไซด์ที่วัดได้ไปเก็บใน google sheet และประมวลค่า ณ ตอนนี้เหลือเพียงแค่สร้างแอพพลิเคชั่นเพื่อแจ้งเตือนค่าคาร์บอนไดออกไซด์ผิดปกติ