คลื่นเสียงไล่ยุง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูริภัทร ชมชื่นพฤกษา, ศรีเพชร ก้างยาง, สุพิชชา เจริญสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นวมินทร์ วงค์ไชย, พิพัฒน์ เชื้อเมืองพาน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์