ก้อนทำความสะอาดฟัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤษณ์ วงศ์ราษฎร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อ้อยใจ ทิพย์เนตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันประชากรจำนวนหนึ่งมีความต้องการที่จะใช้ทั้งยาสีฟันและน้ำยาบ้วนปากหรืออย่างใดอย่างหนึ่งแต่บางครั้งในเวลาเดินทางไปไหนมาไหนต้องการที่จะนำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดช่องปากไปด้วยแต่ว่าด้วยการที่ยาสีฟันมักอยู่ในรูปของเนื้อครีม เจล และน้ำยาบ้วนปากก็อยู่ในรูปของเหลวอาจจะทำให้เวลาพกพาอาจจะเกินการเละไปโดนอย่างอื่นได้ด้วยสาเหตุดังกล่าวทางผู้จัดทำโครงงานจึงต้องการที่จะจัดทำผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาใช้แทนทั้งสองอย่างในรูปแบบของเม็ดที่มีลักษณะแห้งจากสมุนไพร