ฐานรองแก้วอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วาสิตา สุเมธวทานิย, ทิพย์ธัญญา แสนคำวินิจ, รัชดาพร บุญรังษี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรัชรัฏต์ ใจมา, เอนก ไชยบุตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากทางคณะผู้จัดทำประสบปัญหาเกี่ยวกับการดื่มน้ำขณะทำงาน ซึ่งเราอาจจะปัดไปโดน หรือเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้แก้วน้ำนั้นหก ซึ่งสร้างความเสียหายได้ ทางคณะผู้จัดทำจึงเห็นพ้องกันที่จะประดิษฐ์ฐานรองแก้วที่สามารถรับแรงกระแทกแล้ว ทำให้แก้วน้ำไม่หก ซึ่งจากการค้นคว้า ได้ข้อมูลเกี่ยวกับหุ่นยนต์ที่สามรถรับแรงกระแทกแล้วไม่ล้ม โดยใช้หลักการ Self-Balance ทางคณะผู้จำทำจึงนำหลักการนี้มาประยุกต์ให้เข้ากับฐานรองแก้วที่สามารถทำไห้น้ำไม่หก นอกจากนี้ทางคณะผู้จัดทำยังต้องการให้ฐานรองแก้วนี้สามารถตรวจสอบน้ำบริเวณใกล้เคียงเพื่อเช็ดทำความสะอาด ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงทำให้ฐานรองแก้วนี้สามารถโปรแกรมได้ โดยเมื่อใส่แก้วน้ำที่มีน้ำอยู่เข้าไป ฐานรองแก้วจะสามารถเดินไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้ ทางคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะสามารถพัฒนาต่อยอดจากสิ่งประดิษฐ์นี้ได้ ไม่มากก็น้อย