รถเข็นผู้ป่วยไฟฟ้าอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริญญา บุดคำเวียง, ธันยพร เกื้อกูล, ธรณ์ธวัช เขาแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นาคิน สัจจะเขตต์, เดือนเพ็ญ ธรรมพิทักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

รถเข็นผู้ป่วยหรือ wheelchair เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้การใช้ชีวิตประจำวันของกลุ่มผู้ใช้งานรถเข็น สามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ และสะดวกสบายมากขึ้น ในปัจจุบันผู้ที่ใช้รถเข็นแบ่งออกได้

2 ประเภทด้วยกันคือ ผู้ป่วยแบบพิการ และ อีกกรณีหนึ่งคือผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บชั่วคราว สำหรับผู้ป่วยพิการจำเป็นต้องใช้งานและอยู่กับรถเข็นตลอดเวลาดังนั้นการนำเอารถเข็นมาอำนวยความ สะดวก หรือมาดัดแปลงให้อำนวยความสะดวกโดยมีคุณสมบัติเพิ่มขึ้นจากเดิมโดยปรับสภาพให้เป็นรถเข็นไฟฟ้าโดยผู้ป่วยสามารถบังคับและควบคุมการเคลื่อนที่ได้โดยอาศัยการกดปุ่มบังคับทิศทางไปควบคุมการทำงาน และอาศัยการสั่งการด้วยเสียงโดยใช้ไมโครโฟนเป็นตัวสั่งการ ตลอดจนทำการดัดแปลงที่นั่งของผู้ป่วยให้สามารถปรับเอนได้และสามารถเป็นเบาะนวดได้ในตัว ในกรณีที่ผู้ป่วยนั่งรถเข็นนานๆอาจส่งผลให้เกิดสภาวะโรคแทรกซ้อนได้