ศึกษาการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์จุลชีพในน้ำหมักผักตบชวา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิรวิชญ์ คงสิน, ปุณรวีณ์ คำแปง, ณัฐสุรางค์ วงศ์ใหญ่

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นวมินทร์ วงค์ไชย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานศึกษาการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์จุลชีพในน้ำหมักผักตบชวาเพื่อศึกษาการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์จุลชีพในน้ำหมักผักตบชวาเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน และเพื่อลดปัญหาผักตบชวาที่มีอยู่ในน้ำจำนวนมาก จนก่อให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์