การประยุกต์ใช้คลื่นโซนาร์ในการตรวจแนวโน้มการเคลื่อนที่ของฝูงปลาเพื่อพัฒนาระบบ ให้อาหารปลาที่ประมวลผลในตัวเองแบบอัตโนมัติตามช่วงเวลาจริง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อัจจิมา ชอบงาม, ปุณฑรี รุ่งประเสริฐ, ณัฐกิตต์ จันทพรม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพล กลิ่นพุฒ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำเกษตรในส่วนของการเลี้ยงปศุสัตว์ และการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำในปัจจุบัน ได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือ เช่น เครื่องให้อาหารสัตว์ประเภทสัตว์น้ำ โดยปกติการใช้งานจะเป็นการตั้งค่า ปริมาณอาหาร เวลา และจำนวนรอบ แต่ปลาในวัยเดียวกันที่มีขนาดต่างกัน ก็มีความต้องการปริมาณอาหารต่างกัน รวมไปถึงจำนวนรอบที่จะให้อาหารในแต่ละวันก็มีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะปลาเศรษฐกิจอย่างปลานิลที่ที่มีลักษณะกระเพาะเป็นกระเพาะที่ไม่แท้จริง ทำให้การย่อยเกิดขึ้นได้ช้า แต่เจริญเติบโตได้เร็ว ปลาที่ขนาดตัวเล็กกว่าจึงมีโอกาศที่จะเข้าถึงอาหารได้ยากกว่าเพิ่มสูงขึ้น ทำให้การให้อาหารในรูปแบบนี้ไม่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้เท่าที่ควร

ผู้จัดทำต้องการพัฒนาระบบที่สามารถตัวสอบพฤติกรรมการเคลื่อนที่ของปลาเพื่อดูแนวโน้มสำหรับให้อาหารปลา ที่มีขนาดตัวเล็กด้วย โดยการนำเซนเซอร์อัลตร้าโซนิคประกอบรวมกันเพื่อวาดการเคลื่อนที่ของปลาแบบอัตโนมัติ ทำให้สามารถวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของปลาเพื่อให้อาหารได้ตรงตามความต้องการของปลามากขึ้น โดยจะสังเกตพฤติกรรมปลาในขณะก่อนให้อาหาร ขณะกินอาหาร และหลังกินอาหาร โดยจะคำนวณพื้นที่ที่เกิดการเคลื่อนที่ของทั้งสามช่วงเวลา จากนั้นสรุปการเคลื่อนไหว และนำมาคาดคะเนว่าในชุดรูปแบบการเคลื่อนไหวลักษณะนี้ปลาจะต้องการกินอาหารจริงหรือไม่ โดยเมื่อเกิดการเคลื่อนที่ในรูปแบบที่ได้คาดคะเนไว้จะทำการให้อาหารปลาในปริมาณที่ได้คำนวณจากน้ำหนักตัวก่อนหน้า เมื่อได้ค่าประมาณการเริ่มต้นที่ควรจะเป็นของการให้อาหารปลาแล้วจะนำรูปแบบการเก็บค่าพื้นที่และประมวณผลพื้นที่เข้าสู่เครื่องเซิร์ฟเวอร์กลาง(Could Functions : Firebase)และให้ระบบได้ทำการประมวลในตัวเองแบบอัตโนมัติตามเวลาจริง