การผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพด้วยกระบวนการหายใจของ Halobacterium

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิรภพ แสนวงศ์, คุณากร สารพานิช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สรารัตน์ คนซื่อ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ มาอำนวยความสะดวก หรือแม้กระทั่งเครื่องใช้จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและอนาคตจะนิยมมาใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้น โดยพลังงานส่วนใหญ่ที่นิยมใช้กันคือพลังงานถ่านหินและจากฟอสซิลแต่พลังงานเหล่านี่เป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปหรือใช้เวลานาน นักวิจัยจึงหันมาใช้พลังงานทดแทน โดยปัจจุบันมีพลังงานหมุนเวียนหลากหลายอย่าง เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ พลังงานลม และ พลังงานใต้พิภพ

กลุ่มของเราจึงได้ค้นคว้าเกี่ยวกับพลังงานทดแทนให้มีความหลากหลายมากขึ้นพวกเราจึงได้ศึกษาเกี่ยวกับเซลล์ไฟฟ้าจุลินทรีย์ที่มีประจุไฟฟ้าอิเล็กตรอนและโปรตรอนเกิดขึ้นในกระบวนการเมตาบอลิซึมของแบคทีเรียและเกิดการแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนกับขั้วไฟฟ้าทำให้เกิดปฏิกิริยารีดอกซ์ทำให้สามารถสร้างไฟฟ้าได้จากวงจรที่อาศัยแคโทด และแอโนดเป็นตัวรับอิเล็กตรอน ก่อนเก็บพลังงาน

พวกเราจึงได้มาศึกษาเกี่ยวกับ Halobacterium ที่สามารถเจริญเติบโตง่ายในสภาพน้ำเค็มและเป็นอาร์เคียที่สังเคราะห์แสงได้ จึงนำมาพัฒนาให้ได้อุปกรณ์ที่แปลงในรูปแบบพลังงานเคมีให้เป็นพลังงานในรูปแบบไฟฟ้า โดยการหายใจระดับเซลล์ของ Halobacterium จะได้ผลิตภัณเป็นอิเล็กตรอนจากนั้นอิเล็กตรอนจะไหลไปยังอีกเซลล์ผ่านขั้วไฟฟ้าและจะเกิดการไหลเวียนของอิเล็กตรอนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า