การพัฒนาการวิธีการสกัดวุ้นจากสาหร่ายผมนาง(Gracilaria fisheri)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชยากานต์ พากเพียร, ธนภรณ์ วัฒนเดช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิตยา อัมรัตน์​

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิจัยนี้ มีขึ้นเพื่อศึกษาวิธีการสกัดวุ้นจากสาหร่ายผมนางที่มีคุณภาพ และใช้ต้นทุนในการผลิตต่ำ โดยในโครงงานนี้ ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับสารที่ใช้ในการสกัดวุ้นจากสาหร่ายผมนาง โดยใช้ อะซิโตน เมทานอล น้ำมะขาม 2.5 % และ น้ำมะขาม 5.0 % ในการฟอกสี จากนั้นนำไปแช่ใน NaOH เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 1.5 ชั่วโมง และ 2 ชั่วโมง แล้วนำผลที่ได้มาเปรียบเทียบกัน โดย ใช้วิธีการ วัดค่าสีของสาหร่ายก่อน และ หลังการฟอกสี วัดค่าสีของผงวุ้น คำนวณเปอร์เซนต์ของผงวุ้นที่ได้ วัดค่าความแข็งของวุ้น และ วัดค่าความหนืดของวุ้น โดยใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นเวลา 3 เดือน จากการทดลองพบว่า การฟอกสีสาหร่ายด้วยน้ำมะขาม 2.5 % จะได้วุ้นที่มีความใสมากที่สุด และการฟอกด้วยเมทานอล ทำให้ได้วุ้นที่มีความแข็งมากที่สุด ซึ่งจากการการวิจัยนี้สามารถพัฒนาวิการสกัดวุ้นจากสาหร่ายผมนางที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้สารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดง้อม และใช้ต้นทุนต่ำ